"obchodní podmínky"

SHOW US​

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

IČO: 14283841
DIČ: CZ14283841
Sídlo podnikání: Zelenohorská 497/35, 181 00, Praha 8 – Bohnice
Email : Brokesova.barbora@gmail.com
IBAN CZ5455000000002847232287

Název firmy: Barbora Brokešová

kontaktní údaje: e-mail: showus.cz@gmail.com

telefon: +420 777 116 454

web: www.showus.store

bankovní účet: 248168077/0600  (IBAN CZ02 0600 0000 0002 4816 8077 )

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://showus.store(dále jen „internetový obchod“).
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 3. Informace o zboží a cenách
 4. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 6. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 7. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Doprava:

 1. Způsob doručení:
  • Zboží bude doručeno prostřednictvím Zásilkovny.
 2. Doba dodání:
  • Očekávaná doba dodání je 2-5 prac. dní. Prosím, vezměte v úvahu, že doba dodání může být ovlivněna externími faktory, jako jsou prázdninové období, nepředvídané události nebo výjimečné situace.
 3. Náklady na dopravu:
  • Náklady na dopravu budou účtovány v souladu s platným ceníkem.
 4. Stav objednávky:
  • Po odeslání objednávky obdržíte potvrzovací e-mail s informacemi o stavu objednávky.
 5. Ztráta nebo poškození během přepravy:
  • V případě, že zboží dorazí poškozené nebo chybí, okamžitě nás kontaktujte na již uvedený e-mail, popřípadě tel.číslo.

ZPŮSOBY PLATBY:

DOBÍRKA:

Zboží bude uhrazeno pracovníkovi přepravní společnosti Zásilkovna při převzetí balíku. Poplatek je 23,-

ON-LINE PLATEBNÍ KARTOU:

Platba on-line je nejrychlejší a nejjednodušší formou úhrady Vaší objednávky. V platební bráně lze platit platebními kartami Visa, Visa Electron, Maestro a MaserCard.

 • uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 • uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
 • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz

III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy, zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.
 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. Kupující potvrdí objednávku stisknutím tlačítka „potvrdit objednávku“. Smlouva se považuje za uzavřenou po platbě, která proběhne pomocí platební brány na internetovém obchodě. Potvrzení o uzavření smlouvy doručí prodávající kupujícímu e-mailem.
 5. Zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a případné vady výrobku či poškození se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 6. Platební podmínky a dodání zboží
 7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou
 • bankovním převodem pomocí QR kódu
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • na výdejní místo Zásilkovny
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 6. Práva z vadného plnění
 7. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Všechna práva z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Doručování
 3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 4. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu nebo vlastníkovi licence. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6. 2022

 

 

 

Vrácení zboží

1. Země pro které platí zásady pro Vrácení zboží
ČR a SK

2. Odkaz na zásady vracení zboží na vašem webu
https://showus.store/obchodni-podminky/

3. Přijímáte z těchto zemí vratky
– ano

4. Jak mohou zákazníci vrátit vaše produkty?
– Skrze zásilkovnu

5. Jak zákazníci získají štítek pro vrácení?
V případě vadných produktů
– zašleme jim ho

V případě změny názoru zákazníka
To nastane, když zákazník koupil nesprávný produkt, produkt mu nesedí nebo zákazník produkt již nechce
– zašleme jim ho

6. Kolik dní mají zákazníci na vrácení produktu?
– Počet dní: 14 dní

7. Vyberte stavy produktu, které připouštíte při vrácení zboží
– Nové – Mohou mezi ně patřit nerozbalené produkty v originálním balení nebo produkty, které nebyly nikdy použity.
– Použité – Může se jednat o produkty, které jsou málo používané nebo rozbalené.

8. Tato měna bude převedena na všechny měny dostupné ve vybraných zemích. (Jedná se o nastavení hlavní měny)

9. Kolik je poplatek za naskladnění?
– Žádný poplatek za naskladnění

10. Kolik zákazník za vrácení zboží zaplatí?
V případě vadných produktů
To nastane, když je produkt nesprávný, poškozený dopravcem nebo jiným způsobem vadný
– Žádné náklady
– Fixní náklady: Kč
– Skutečné náklady za zpáteční dopravu

V případě změny názoru zákazníka
To nastane, když zákazník koupil nesprávný produkt, produkt mu nesedí nebo zákazník produkt již nechce
– Žádné náklady
– Fixní náklady: Kč
– Skutečné náklady za zpáteční dopravu

Mooc popiči, show us je můj život

Vobecká

Tsi kookos, jako viděl jsem hodně, ale tohle ještě ne. Moc gucci

Tary

Jakoby libový víš co, ale já bych na  to neměl hlavu po práci. Musim trochu vypnout todlecto támdlecto.

David Špaňhel

Child Care Topics

Imperdiet tempor purus, maecenas pretium et dolor turpis arcu nec orci arcu lacus dictum nunc, ridiculus a vestibulum sapien erat nulla ipsum magna odio.

What They Say

“In et fringilla purus volutpat viverra sed felis nibh ullamcorper massa, turpis malesuada faucibus sit tristique ut natoque vel adipiscing nisi, vitae nec.”

Jonah Schwarz

“Vitae purus ante enim, nec iaculis proin erat in nullam ipsum ut in vitae nec aliquam at mattis fermentum sagittis.”

Erin Lawrence

“Commodo viverra platea sed mauris ac, aliquam pellentesque dui, etiam tortor, tincidunt ipsum ac at mi id vitae pretium ac vulputate odio varius.”

Teddy Park

Meet The Experts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sarah B. Johnson